Hệ thống báo cáo tài chính thường niên gồm những gì?

Một bộ Báo cáo tài chính thường niên gồm có: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hay còn gọi là Báo cáo lãi lỗ), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Để hiểu sâu hơn về các loại báo cáo này, hôm nay, tôi xin cung cấp những thông tin chi tiết, cụ thể trong bài viết dưới đây. 

1. Bảng cân đối kế toán

Đây là một thành phần trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán liệt kê tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty vào một thời điểm cụ thể, thường là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm. Bảng cân đối kế toán gồm 2 phần là tài sản và nguồn vốn.

Bảng cân đối kế toán phản ánh số liệu tổng quát về giá trị của toàn bộ tài sản hiện có cũng như nguồn vốn hình thành các tài sản của doanh nghiệp tại tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Chính bởi vậy mà những người quan tâm coi bảng cân đối kế toán như một bức ảnh chụp nhanh toàn bộ nguồn lực tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm thường là cuối năm, cuối quý hoặc cuối tháng.

báo cáo tài chính

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hay còn được gọi là Báo cáo lãi lỗ, là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quan tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, báo cáo này trình bày tóm lược các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí cho một kỳ cụ thể như: tháng, quý hay năm. Tài liệu này giống như một thước phim hay video về các hoạt động của đơn vị trong thời kỳ nhất định.

Phần quan trọng nhất trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là thông tin kết quả kinh doanh của đơn vị: Lợi nhuận (Lãi/ Lỗ). Có thể nói Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như một phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đây là báo cáo tổng hợp lại các dòng tiền vào (thu) và ra (chi) trong một kỳ, được chia thành ba loại hoạt động: dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ các hoạt động đầu tư và dòng tiền từ các hoạt động tài chính. Báo cáo này cho biết trong kỳ doanh nghiệp đã tạo ra bao nhiêu tiền, đã sử dụng bao nhiêu tiền, tiền được tạo ra từ hoạt động nào và tiền được sử dụng vào hoạt động nào.

4. Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết, hợp lý khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

Trên đây là những thông tin về hồ sơ bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp vfa khái niệm cũng như nội dung của từng thành phần. Mong rằng người đọc đã có thêm những thông tin hữu ích để tìm hiểu.
 
https://dothipho.com/

https://dothipho.com/category/tin-tuc/

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *